Prihlásenie  |  Registrácia
zdravaDesiata.sk

ObjednávkaOtázky a Odpovede

1. Choďte na webovú stránku www.zdravadesiata.sk, kliknite na záložku registrácia

2. Kliknite na  REGISTRÁCIA

3. Vyplňte FORMULÁR REGISTRÁCIE a kliknite na tlačidlo REGISTROVAŤ SA.

4. Na poskytnutú e-mailovú adresu bude odoslaný potvrdzovací e-mail.

5. Kliknutím na odkaz v e-maile potvrdíte svoju registráciu.

6. Už sa môžem prihlásiť do môjho účtu

Ak máte viac detí v škole, stačí vytvoriť jeden účet a priradiť mu ďalšie dieťa (deti) ako "nového stravníka". To vám umožní spravovať iba jeden účet s ľubovoľným počtom členov. Okrem toho účtujete iba jeden kredit, ktorý potom každý používa. To isté platí, ak vaše deti nechodia do iných škôl, kde naša služba funguje. Ako to urobiť?

1. Prihlásim sa do môjho desiatového účtu.

2. Kliknite na položku PRIDAŤ STRAVNÍKA

3. Vyplňte políčka vyplním nového stravníka, vrátane miesta dodania. Miesto doručenia desiaty  môže byť aj na inej škole (len z výberu škôl, kde naša služba funguje). Potvrďte kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ STRAVNÍKA

1. Idem na webovú stránku www.zdravadesiata.sk, kliknite na záložku PRIHLÁSENIE

2. Do polí užívateľského mena a hesla zadajte e-mailovú adresu a heslo poskytnuté pri registrácii.

3. Potvrdiť stlačením PRIHLÁSIŤ

1. Prihláste sa do svojho účtu.

2. Kliknite na položku DOBIŤ KREDIT

3. Tu je číslo Vášho variabilného symbolu, ktorý sa vyžaduje, aby sa zobrazil pri platbe na automatické prepojenie na môj účet.

4.  Minimálna suma na dobitie KREDITU je 15- Eur.

5. Vkladáte na číslo účtu SK09 5600 0000 0049 6072 30011. Ak mám dostatok úveru, môžem si objednať občerstvenie.
2. Prihláste sa do svojho účtu.

3. Z kalendára zvoľte požadovaný deň dodávky občerstvenia.

5. V ponuke občerstvenia, ktoré sa objaví, vyberte
produkty, ktoré chcem objednať, a vyberte počet kusov v ponuke na pravej
strane.
6. Môžem zmeniť svoj výber do 12:00 v predchádzajúci
pracovný deň.
7. Možnosť objednávania
ďalších dní závisí od výšky kreditu


1. Prihlásim sa do môjho účtu.

2. Vyberte deň, kedy chcem zrušiť občerstvenie.

3. Pri výrobkoch, ktoré som objednal na vybraný deň, opravím množstvo objednaných kusov na 0 (suma tovaru sa okamžite vráti späť na váš kredit).

4. Objednávka na nasledujúci deň môže byť zrušená alebo zadaná najneskôr do 12:00 predchádzajúceho dňa.

Desiata sa dováža do všetkých škôl vždy medzi 7:00 – 7:45  ráno. V každej škole je určená osoba, ktorá dodá žiakom desiatu.  Každé občerstvenie má na obale štítok s menom žiaka. Pri objednávaní viacerých kusov sú výrobky vždy balené v jednom balení. Ak príde na vyučovanie žiak neskôr, svoj balíček nájde vo svojej triede.

Obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť ZDRAVÁ DESIATA, so sídlom I. Houdeka 29, Ružomberok 034 01, IČO: 4348408 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

 

 1. Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od Predávajúceho tovar v rámci jeho predajnej siete, alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.zdravadesiata.sk a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby tovaru. (ďalej len "Kupujúci")

 

 1. V prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa považuje za spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi, a to najmä zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon“)

 

 1. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

 

 1. Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.zdravadesiata.sk v sekcii „O nás“.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok. Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

 

 1. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

2.1.  Kupujúci  uvádza

pri  nákupe tieto  údaje:  meno a priezvisko/obchodné  meno, 

 emailovú adresu a telefónne číslo.


Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho a ďalšiu komunikáciu

za účelom dodania tovaru.

I.Houdeka 29, Ružomberok 034 01

IČO: 4348408

__________________________________________________________________________

 1. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté v dokumente „Bezpečnosť a ochrana osobných údajov“.

 

 1. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis (podpis je potrebný len pri osobnej reklamácii). Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.3.

Kúpna  zmluva  vzniká  odoslaním  objednávky

Kupujúcim

a prijatím

objednávky

 

Predávajúcim.  Toto  prijatie  Predávajúci  bezodkladne  potvrdí  Kupujúcemu  informatívnym

 

emailom na zadaný email.  V informačnom emaile Kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne

 

znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho. Kupujúci má možnosť pred vlastným

 

odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

 

3.4.

Kúpnou  zmluvou  sa  Predávajúci  zaväzuje,  že

Kupujúcemu

odovzdá  vec,

ktorá  je

 

predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme, a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi, až keď mu vec odovzdá dopravca. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

IV. Ceny a platobné podmienky

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod).

  __________________________________________________________________________

vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste,

 

 1. platba vopred bankovým prevodom,

   

 1. Dodacie podmienky

 

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 • overenie objednávky

 

 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve podľa elektronickej objednávky

 

Miesto plnenia

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

 

V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VII. Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, reklamačným poriadkom Predávajúceho a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP a reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 __________________________________________________________________________

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139

Fax č. 041/7632 139

e-mail: za@soi.sk

 


Kupujúci môže uskutočniť objednávku na svojom účte, kde má dopredu zaplatenú zálohu na čerpanie desiaty.

Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v objednávke.

Podmienkou na splnenie platnosti registrácie je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a údajov uvedených v registračnom formulári.

Objednávka je tiež návrhom kúpnej zmluvy, keď samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru.

Objednávky sú prijímané 7 dní v týždni.

Objednávku je možné objednať, zrušiť a upraviť najneskôr do 12 hod. jeden pracovný deň pred dodaním desiaty.

V prípade nezrovnalostí v objednávke vás budeme okamžite kontaktovať.

Objednaný tovar doručí dodávajúci pracovník na dohodnuté miesto odovzdávania,spolupracujúcej organizácie - ZŠ  alebo firmy - v dohodnutom čase.

Predpokladom pre objednávku je zaplatenie zálohy kupujúcim za desiatu na bankový účet predávajúceho.

Minimálna  suma je 15 Eur. Objednávať ide len s dostatočným kreditom na nákup tovaru.

Objednaním sa kredit odpočíta. V prípade predčasného zrušenia objednávky vám čiastku vrátime.

Nevyčerpaný kredit Vám na Vašu žiadosť prevedieme spať na Váš účet.

Zrušenie celého účtu a ukončenie registrácie z našej webovej stránky, bude vklad vrátený na váš účet po odpočítaní bankových poplatkov.

Zdravú desiatu dodávame už do 17 škôl